REGULAMIN M&K DANSIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez M&K Dansin jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia od stosowania się do jego postanowień.

2.Uczestnik, zapisując się na zajęcia, jest świadomy swego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej i bierze odpowiedzialność za swój udział w zajęciach. Szkoła M&K Dansin nie odpowiada za kontuzje uczestników.

3.Rzeczy wartościowe Uczestnik przynosi i zostawia na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia, na własną odpowiedzialność.

4.Uczestnicy zajęć narażeni są na wysokie natężenie i głośność dźwięku.

5.Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajecia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.

6.Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu, zmienionym przed salą.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1.W zajęciach organizowanych przez M&K Dansin mogą uczestniczyć tylko osoby, które uregulowały opłaty według obowiązującego cennika.

2.Na salach podczas zajęć mogą przebywać tylko Uczestnicy zajęć oraz Instruktor. Osoby towarzyszące nie mogą przebywać na salach zajęć z uwagi na komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników zajęć.

3.Uczestnicy zajęć zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia.

4.Obowiązkiem Kursanta jest informowanie Instruktora, przed przystąpieniem do zajęć, o każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających pełne uczestnictwo w zajęciach.

5.W wyjątkowych sytuacjach M&K Dansin zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zajęć. Informacja będzie dostarczona do Kursanta sms-owo lub telefonicznie.

6.Uczestnik zajęć jest zobowiązany do poinformowania osobiście, telefonicznie lub drogą e-mail o swojej nieobecności na zajęciach.

7.Za szkody wyrządzone na terenie w którym odbywają się zajęcia, Uczestnik odpowiada finansowo.

8.Fotografowanie, nagrywanie i filmowanie zajęć może odbywać się tylko za zgodą Instruktora.

 

OPŁATY

1.Opłaty za zajęcia grupowe dokonuje się z góry (na pierwszych zajęciach w danym miesiącu) gotówką u Instruktora prowadzącego zajęcia.

2.Abonament miesięczny jest stały i nie ulega zmianie, np. w przypadku jednorazowej nieobecności na zajęciach z winy Uczestnika. W przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej, np. chorobą prosimy o kontakt z Instruktorem M&K Dansin.

3.Opłaty za lekcje indywidualne dokonuje się po skończonej lekcji gotówką u Instruktora prowadzącego zajęcia.

4.W przypadku zajęć indywidualnych obowiązuje wpłata kaucji w wysokości jednej lekcji prywatnej (45minutowej) na pierwszym spotkaniu. Kaucja nie podlega zwrotowi po zakończeniu nauki w sytuacji:

-odwołania lekcji przez parę/solistę/solistkę w ostatniej chwili, tzn. w dniu lekcji oraz w dzień poprzedzający lekcję po godzinie 12:00

-nieprzyjścia na umówioną lekcję bez wcześniejszego jej odwołania.

Kaucja związana jest z kosztem rezerwacji sali oraz ustalonym harmonogramem pracy Instruktorów M&K Dansin.

Kursant zobowiązany jest do wpłaty kolejnej kaucji po zaistnieniu którejś z wyżej wymienionych sytuacji, gdy zamierza dalej kontynuować naukę.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Uczestnicy zajęć są zobowiązani do zapoznawania się, z bieżącymi informacjami podawanymi przez Instruktora prowadzącego.

2.M&K Dansin zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć, pokazów, występów do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę.

3.Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela Szkoły Tańca M&K Dansin – Michała Trytko.

4.Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA obowiązujące na czas pandemii COVID-19

1.W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych, a także osoba, której domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji epidemiologicznej. Dotyczy to kursantów oraz instruktorów.

2.Po wejściu do sali i przed jej opuszczeniem należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym w oznakowanym pojemniku.

3.Podczas przebywania na terenie budynku istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa. Obowiązkowi temu nie podlegają osoby uprawiające aktywność fizyczną.

4.Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o swoim stanie zdrowia. Brak oświadczenia uniemożliwia udział w zajęciach.

5.Instruktorzy są zobowiązani do dezynfekcji powierzchni wspólnych oraz wietrzenia sal pomiędzy zajęciami.

 

Oświadczam, że akceptuję powyższy Regulamin i wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach tanecznych organizowanych przez Szkołę M&K Dansin.