REGULAMIN M&K DANSIN

1 Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu przez Uczestnika zajęć bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna. Dokonanie zapisu na zajęcia oraz zapłata są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na przyjęcie warunków Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

3. Zapisując się na zajęcia, Uczestnik jest świadom swojego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach bierze udział na własną odpowiedzialność. M&K Dansin nie odpowiada za kontuzje Uczestników zajęć.

4. Uczestnicy narażeni są na wysokie natężenie i głośność dźwięku.

5. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu, zmienionych przed salą.

6. Rzeczy wartościowe Uczestnik przynosi i zostawia w siedzibach M&K Dansin na własną odpowiedzialność.

7. O rezerwacji miejsca decyduje kolejność zapisów.

8. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania osobiście, telefonicznie lub drogą e-mail o swojej nieobecności na zajęciach.

9. Płatności za zajęcia dokonuje się gotówką u Instruktora prowadzącego zajęcia.

10. Opłata za zajęcia grupowe jest stała i nie podlega zmianie w przypadu nieobecności Uczestnika na kursie tańca. W przypadku zdarzeń losowych lub dłuższej nieobecności spowodowanej, np. chorobą prosimy o kontakt z Instruktorem M&K Dansin.

11. W przypadku zajęć indywidualnych obowiązuje wpłata kaucji w wysokości jednej lekcji prywatnej 45minutowej na pierwszym spotkaniu. Kaucja nie podlega zwrotowi po zakończeniu nauki tańca w sytuacji:

-odwołania lekcji przez parę w ostatniej chwili, tzn. w dniu lekcji oraz w dzień poprzedzający lekję po godz, 12:00

-nieprzyjścia na umówioną lekcję bez wcześniejszego jej odwołania.

Kaucja związana jest z kosztem rezerwacji sali oraz ustalonym harmonogramem pracy Instruktorów M&K Dansin.

12. W wyjątowych sytuacjach M&K Dansin ma prawo zorganizować zastępstwo za Instruktora, zmienić termin zajęć lub je odwołać. Informacja będzie przekazana telefonicznie lub drogą elektroniczą (e-mail).

13. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć na terenie sal M&K Dansin wymaga pisemnej zgody Instruktora.

14. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.

15. Wszystkie osoby, poprzez uczestnictwo w zajęciach, imprezach, eventach, kursach tańca i wszystkich innych wydarzeniach organizowanych przez M&K Dansin, wyrażają zgodę na rejestrowanie i publikację materiałów ze swoim wizerunkiem.

16. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane przez Właściciela M&K Dansin.

17. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie